Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: J. M. den Uyl, eigenaar, KvK nummer 76763021 Versteeglaan 14 3737 XA Groenekan 06-10543056, jeroen@schatmakers.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door J. den Uyl

J. den Uyl verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

J. den Uyl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum en –plaats

Geslacht

Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

CV

Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

Gegevens in een plan van aanpak

Gespreksverslagen

Inhoud van communicatie

Doeleinden

J. den Uyl verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact;

Een goede en efficiënte dienstverlening;

Beheer van het cliëntenbestand;

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

Het bieden van ondersteuning, leeromgevingen, ontwikkeltrajecten

Het verzorgen van opleidingen;

Verbetering van de dienstverlening;

Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

Benchmarking;

Facturering;

Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

Marketing;

Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Het voeren van geschillen;

Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat J. den Uyl hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van zijn dienstverlening;

De bescherming van zijn financiële belangen;

De verbetering van zijn diensten;

Beveiliging en het beheer van zijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan J. den Uyl persoonsgegevens uitwisselen. J. den Uyl kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer J. den Uyl aan een wettelijke verplichting moet voldoen. J. den Uyl zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

J. den Uyl zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat J. den Uyl zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om J. den Uyl een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u J. den Uyl verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: J. den Uyl, Versteeglaan 14, 37373 XA Groenekan.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door J. den Uyl laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.
alexandermcqueenreplica.ru cheap alexander mcqueen bought on the streets in new york city. 1:1 replication high end luxury best replica watch site reviews discount online sale. the best babwigs.org in the world comes with a fashionable and various attitude a single. https://www.robins.to with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. luxury www.franckmuller.to accessories massive fundamentals.
J. den Uyl kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Maatschappij en Leiderschap | copyright 2020 | Privacybeleid